ALGEMENE VOORWAARDEN


 

Algemene voorwaarden Podiumkunsten Arcen

 

1.      Algemeen

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, inschrijvingen, activiteiten en overeenkomsten van Podiumkunsten Arcen, te noemen eigenaar, en de afnemer van de cursus, te noemen cursist.

 

1.2 Cursisten en bezoekers van Podiumkunsten Arcen, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen de daartoe bevoegde personen.

 

1.3 De eigenaar is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, te (laten) verwijderen. De eigenaar is bevoegd om personen die wegens wangedrag verwijderd zijn, de toegang tot de Podiumkusten Arcen te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een van de cursussen die worden aangeboden. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

 

1.4 De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren.

 

2.       Inschrijven

 

2.1 Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en).

 

2.2 Door schriftelijke inschrijving voor een van de cursussen van podiumkunsten Arcen, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.

 

2.3 U schrijft zich in voor een gehele cursus. Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd. In overleg met de docent kunnen de lessen worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen kunnen verzuimde lessen in een volgend seizoen worden ingehaald dit in besluit van de eigenaar.

 

2.4 Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. Wanneer u zich inschrijft voor een van de cursussen gaat u akkoord met onze voorwaarden. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

2.5 Minderjarige kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een cursus. Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

 

3.      Cursus

 

3.1 De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus wijzigingen in de lestijden aan te brengen.

 

3.2 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

 

3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent, word de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.

 

3.4 De eigenaar mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

 

3.5 Het is mogelijk om een gemiste les in te halen in de lesweek die volgt, indien er een tweede groep is van hetzelfde niveau, of in overleg met de desbetreffende docent in een andere groep.

 

3.6 Bij langdurige ziekte van de cursist (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met de eigenaar worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geld niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

 

3.7 De eigenaar heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, privéles, activiteit van de dansschool of een wedstrijd onder de naam van de dansschool.

 

3.8 Uw lidmaatschap beëindigt zich onmiddellijk na een laatste les van de door u gekozen cursus. U kunt daarna opnieuw een keuze maken uit het aanbod van de eigenaar voor een vervolgcursus.

 

3.9 Concurrentie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Wanneer dit niet wordt gehandhaafd gaat het bestuur van Podiumkunsten in beraad over consequenties en een eventuele boete.

 

4.      Betalingen

 

4.1 Alle betalingen dienen tenzij anders is overeengekomen binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn.

 

4.2 Bij verzuim van uw betaling kan de eigenaar toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet tijdige betaling van uw lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.

 

4.3 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s).

 

5.      Aansprakelijkheid

 

5.1 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van podiumkunsten Arcen door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

 

5.2 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.

 

5.3 Bezoek aan Podiumkunsten Arcen is geheel op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico.

 

5.4 Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een cursus verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan de eigenaar.

6.      Media

6.1 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers (foto, film, telefoon, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de eigenaar. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

6.2 De eigenaar is gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van Podiumkunsten Arcen. Indien u het hier niet mee eens bent dient u dit voor aanvang van een cursus door te geven aan de desbetreffende docent. Wij zorgen dan dat u en/of uw kind niet inbeeld komt.  

 

7.      Overig

 

7.1 Bij Podiumkunsten Arcen geldt een algeheel rookverbod.


7.2 Een flesje water is toegestaan.

 

7.3 Draag geen loszittende sieraden. 


7.5 Kauwgom is niet toegestaan.


7.4 Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen. Deze goederen zullen zonder overleg in beslag worden genomen.

 

Stuur

Naam:

Dit veld is verplicht.

Thank You!

The form has been successfully sent.

Email:

Dit veld is verplicht.

Bericht:

This field is required.

+31 (0) 77 473 26 11

PODIUMKUNSTEN ARCEN

Maasstraat 37

5944 CA Arcen

MFA 'de Schans'

5944 AE Arcen

 

CONTACT

Podiumkunsten Arcen
Danstoneelarcen